Forretningsbetingelser for

J&V Brandefterforskning


Generelt


Brandefterforskningen bliver udført efter de retningslinjer, som er beskrevet i Dansk Brandmanual og ENFSI, som er et samarbejde mellem universiteter og kriminaltekniske institutter fra mere end 20 lande.

Anmodning om brandefterforskning

 

Kunden kan rette henvendelse enten telefonisk eller skriftligt til J&V-Brandefterforskning (J&V) med en anmodning om undersøgelse. Undersøgelsen kan være efterforskning i brandsteder, identitetsundersøgelser af køretøjer/effekter og andre hændelser.

 

Det er rekvirentens ansvar at J&V har lovlig adgang til stedet. Det er ligeledes rekvirenten som indhenter tilladelser hos ejer eller bruger samt at rekvirenten står inde for, at de oplysninger, som ligger til grund for undersøgelsen er korrekte.


Undersøgelsen

 

Afgrænsningen af undersøgelsen aftales direkte med kunden efter en konkret vurdering af sagen. Aftalen om afgrænsning af undersøgelsen og om den efterfølgende sagsbehandling bekræftes af en e-mail til kunden.

 

For at holde et højt kvalitetsniveau kræver hver opgave, at der altid er mindst to personer på hver opgave. Dog vil optagelse af dronefoto kunne udføres med én person.


De elektriske installationer og tilsluttede brugsgenstande vil, efter aftale med kunden, blive undersøgt af en samarbejdspartner med kendskab til el-undersøgelse.


Vi udfører ikke brandrådgivning i brandklasser 1 - 4 efter bygningsreglement BR18.

 

Dokumentationen

 

Afgrænsningen af den skriftlige rapport aftales direkte med kunden på baggrund af undersøgelsen og de taktiske oplysninger.

 

Efter en brandundersøgelse udarbejdes der en skriftlig rapport, fotomappe, dronefotos og 360 graders med udgangspunkt i Dansk Brandmanual.   

 

Efter en identitetsundersøgelse udarbejdes den en skriftlig rapport og en fotomappe.

 

Efter en undersøgelse for spor (fingeraftryk, DNA, sålaftryk, trykspor m.v.) udarbejdes der efter aftale en rapport, en fotomappe, drone- og 360 graders foto.

 

Ved brug af ekstern assistance fx fra institutter vedlægges deres rapport sagen.

 

Rapporten udarbejdes inden 4 uger eller efter tale. Rapporten fremsendes til kunden på sikker mail i PDF-format. 360 graders optagelser fremsendes på en særskilt fil.

 

Opbevaring

 

Skriftligt materiale herunder fotos, opbevares i 5 år.

 

Hjemtagne spor og effekter opbevares indtil fremsendelse af rapporten, hvorefter effekterne efter aftale vil blive sendt til rekvirenten.

 

Fakturering

 

Fakturaen fremsendes sammen med rapporten.

 

Hvis opgaven ikke kan afsluttes indenfor en aftalt tid, dog maks. 3 måneder vil der ske en delfakturering.

 

Udgifter  


Der afregnes transport fra henholdsvis Fredericia og Sønderborg efter statens takst (3,44 kr. pr. km i 2021 priser). For opgaver i Danmark (brofaste øer). Evt. udgifter til broer, fly eller færge afregnes med faktiske afholdte  transportudgifter.

 

Der afregnes for transportudgifter i forbindelse med opgaver i udlandet, herunder Grønland og Færøerne med de faktiske afholdte udgifter.

 

Der afregnes efter regning til forplejning og logi for opgaver, som medfører overnatning.

 

Der afregnes efter regning for ekstern undersøgelse af sikrede spor og effekter samt forbrug af materialer.

 

Der opkræves et miljøtillæg for brug af beskyttelsesudstyr i form af engangsdragter, filtermasker, handsker m.m.

 

Der afregnes efter regning for anvendelse af særligt udstyr efter forudgående aftale med rekvirenten.

 

Betalingsbetingelser

 

Betalingsbetingelser er netto kontant + 8 dage.

 

Ved for sen betaling beregnes rente efter Nationalbankens udlånsrente + 7 % samt et rykkergebyr på DKK 100 ved hver rykker.

 

Ved manglende betaling fremsendes betalingspåkrav. Betalingspåkravet er pålagt et gebyr. Såfremt betalingen ikke finder sted indenfor betalingspåkravets frist, overdrages den udestående betaling til inkasso uden yderligere varsel.

 

Ansvarlig


J&V er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning.

 

J&V er kun ansvarlig for skader, som er opstået i forbindelse med arbejdet.  

 

J&V er ansvarlig for at alle oplysninger, som tilgår J&V behandles fortroligt og opbevares på en betryggende måde.

 

Ikke ansvarlig

 

J&V er ikke ansvarlig for skader, som er opstået inden undersøgelsen.

 

J&V er ikke ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med sikring af spor.

 

J&V er ikke ansvarlig for de skader, der kan opstå som følge af, at der bliver anvendt kemikalier til fremkaldelse af stel nr.

 

J&V er ikke ansvarlig overfor de sikrede spors kvalitet, anvendelighed samt bevismæssig værdi.

 

Forsikring


J&V er kun erstatningsansvarlig for skader, som er dækket af erhvervsansvarsforsikringen, som er tegnet i ADIS a/s, Strandgade 4C, 1401 København K med certifikatnummer C48075.  


J&V kan ikke pålægges erstatningsansvar for skader, der ikke er omfattet af J&V’s erhvervsansvarsforsikring.

 

J&V er ikke ansvarlig for indirekte driftstab, tidstab eller avancetab.

 

J&V’s erstatningsansvar begrænser sig til 3 x honorarets størrelse.

 

Erstatningsansvaret skal være rejst inden 6 måneder efter afleveringen af rapporten.  

 Dronen er forsikret i Topdanmark med en max. erstatningsdækning på 7 millioner kroner

Brandhunden er forsikret i Popermo efter almindelige regler i hundeloven.

 

Tvist
 
Tvister, der ikke kan afgøres ved forhandling, afgøres ved dansk ret og ved dansk domstol.